top of page

Bir Dosta Mektup

05.11.2021-05.12.2021

"Umarım (litografi) yakında tüm dünyaya yayılacak, birçok mükemmel ürün
aracılığıyla insanlığa farklı kullanımlar getirecek ve daha fazla incelik için kullanılacak,
ancak asla kötü bir amaç için istismar edilmeyecektir.
Yüce Tanrım bunu mümkün kılsın! Ve ancak o zaman icat ettiğim saate şükürler olsun!"

 

- Alois Senefelder, 1818 


 

Çevremizi, duyularımızı ve fikirlerimizi şe­killendiren Eureka! anlarımızı sorgulama fik­rinden yola çıkan "Bir Dosta Mektup" sergi­si, birbirinden farklı sanatsal pratiklere sa­hip sanatçıları, pratiklerinin uzağında bir özgün üretim tekniği ile bir araya getiriyor. Sanatçının kavramsal ve yaratıcı özünün, master-printer'ın teknik çözümlemesiyle birleştiği eserler; mekan, doğa, kimlik, hafı­za ve zaman gibi yine kendi yaygın pratikle­rinde çalıştıkları konuları ele alsa da her bir eser, bir diğerinin tekniğinden ve bağlamın­dan ayrı yerlerde durarak atölyedeki 160 milyon yıllık taşların üzerinde katmanlar ha­linde birbiri ardında sıralanıyor.

 

Bavyeralı oyun yazarı Alois Senefelder ta­rafından bir kaza ve rastlantı sonucu bulu­nan taş baskının yüzyıllar boyu jenerasyon­lara, akımlara ve coğrafyalara yayılan sesi­ni, zanaatinin işçiliğini, tekniğinin sonsuzlu­ğunu, baskı süreci boyunca kaza ve rastlan­tısallıklara olan aleniyetini ve yine bu sü­reçte sanatçı ve baskıcı arasındaki dina­mikte doğanın bu işbirliğindeki rolünü dü­şündüğümüz, "Bir Dosta Mektup" sergisi, 6 Kasım'da 250. yaşına giren Alois'e bir teşekkür mektubu.

 

- Yazın Öztürk